Klauzula informacyjna:

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1), dalej jako RODO), informuję, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Reska Finanse i Bezpieczeństwo Dawid Gajko, ul. Kanta 17/16, 10-691 Olsztyn

2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  • wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
  • wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
  • w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),

3. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym organom i podmiotom na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z obowiązujących przepisów prawa (przepisy o archiwizacji); w przypadku danych osobowych pozyskanych na podstawie zgody, dane te będą przechowywane przez okres wskazany w zgodzie.

5. Zgodnie z RODO przysługuje Pani/Panu prawo do:

  • dostępu do swoich danych osobowych;
  • sprostowania swoich danych osobowych;
  • żądania usunięcia swoich danych osobowych;
  • żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych;
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych;
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa);
  • jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

6. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne i jest warunkiem skontaktowania się pracowników Reska Finanse i Bezpieczeństwo Dawid Gajko z klientem i rozpoczęcia współpracy oraz dostosowania oferty finansowania. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości kontaktu z klientem, tj. realizacji celu wskazanego w pkt. 2.

7. Administrator danych nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

8. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu.